Your search returned 1696 results. Subscribe to this search

|
361. Articles Բերքատվության քանակական ու որակական ցուցանիշների փոփոխությունները խաղողի Չարենցի և մեղրաբույր սորտերի վազերի էտի տարբեր երկարության ու աչքերով բեռնվածության դեպքում / by Մեյմարյան, Հ.Գ. Publication: . Էջ՝286-289 Availability: No items available:

362. Articles Problems of livestock breeding cooperatives in Armenia / by Meloyan, A. Publication: Ереван , 2013 . p.:110-115 Date: 2013 Availability: No items available:

363. Articles Allocation of subsidies and agricultural development:The case of Moldova / by Cimpoies, L. Publication: Ереван , 2013 . p.:115-118 Date: 2013 Availability: No items available:

364. Articles Повышение продуктивности и устойчивости эспарцета к фитопатогенам при использовании биологических препаратов / by Тутуржанс, Л.В. Publication: Ереван 2012 . с.: 35-38 Date: 2012 Availability: No items available:

365. Articles Analysis of milk productivity of female ancestors of the imported jersey heifers / by Chitchyan, Zh. Publication: Ереван, 2015 . p. : 49-52 Date: 2015 Availability: No items available:

366. Articles Isolation of b. anthracis from soil / by Grigoryan, S.L. Publication: Ереван, 2015 . p. : 52-55 Date: 2015 Availability: No items available:

367. Articles Evakuation of drought-resistance of potato cultivars by the indices of resistance and sensitivity / by Hamzehee, R. Publication: Ереван , 2014 . p.:20-25 Date: 2014 Availability: No items available:

368. Articles Study of drought stress impast on yield and yield components of corn hybrids in Kermanshah, Iran / by Shirkhani, A. Publication: Ереван 2012 . p.: 38-41 Date: 2012 Availability: No items available:

369. Articles Բնական մեղրի ստանդարտ չափորոշիչների և փորձարկման մեթոդների ներդաշնակ համադրումը /   Publication: Երևան, 2016 . էջ՝ 290-298 Date: 2016 Availability: No items available:

370. Articles Diagnostic tools and treatment approaches to subclinical ketosis and hepatic lipidosis of cows / by Sukiasyan, K. Publication: Ереван, 2015 . p. : 55-58 Date: 2015 Availability: No items available:

371. Articles Эфективность компоста" Байкал ЭЛ-1" в посевах кортофеля и овошей/ by Хачатрян А. С. Publication: . с.36-39 Availability: No items available:

372. Articles Question of design formulae application at pumping water from the upper confined aquifer of multilayer filtration medium / by Daveyan, S.H. Publication: Ереван, 2015 . p. : 61-67 Date: 2015 Availability: No items available:

373. Articles ՀՀ գյուղատնտեսության հարկման քաղաքականության կատարելագործումը՝ որպես պետական կարգավորման գործոն / by Ոսկանյան, Ա.Ե. Publication: Երևան, 2015 . էջ՝ 339-342 Date: 2015 Availability: No items available:

374. Articles Digital map updating using satellite data and GPS techniques / by Efendyan, P.S. Publication: Ереван, 2015 . p. : 67-71 Date: 2015 Availability: No items available:

375. Articles Hydraulic calculation of vertical imperfect drainage under unsteady motion condition / by Ghazaryan, H. Publication: Ереван, 2015 . p. : 72-77 Date: 2015 Availability: No items available:

376. Articles Пожнивные остатки - основа появенного плодородия черназемов степной зоны Украины / by Цилюрник А.И. Publication: . с.: 39-44 Availability: No items available:

377. Articles Effect of deficit irrigation on the performance and dry matter content of corn hybrids at different growth stages (Karaj, Iran) / by Homayouni, H. Publication: Ереван , 2014 . p.:25-30 Date: 2014 Availability: No items available:

378. Articles Confidence estimation of design formulas for water pumping from the upper confined aquifer of the multi layer filtration medium by correlation with the test pumping data / by Ghevondyan, H.S. Publication: Ереван, 2015 . p. : 77-88 Date: 2015 Availability: No items available:

379. Articles Study of pollen germination and pollen tube growth of five iranian apricot cultivars under "in vitro" condition / by Kamrani, R. Publication: Ереван , 2014 . p.:30-33 Date: 2014 Availability: No items available:

380. Articles Optimization of sucrose concentration at cell suspension culture of Melissa officinalis L. / by Moradkhani, H. Publication: Ереван , 2014 . p.:33-38 Date: 2014 Availability: No items available:

Powered by Koha