Your search returned 1788 results.

|
1761. Articles Հայաստանի հանրապետության անասնաբուծական մթերքների իրացման գործընթացի վրա ազդող հիմնական գործոնները / by Հարությունյան, Հ.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 274-279 Date: 2018 Availability: No items available:

1762. Articles Տնտեսական մրցակցության հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում / by Հովհաննիսյան, Դ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 279-283 Date: 2018 Availability: No items available:

1763. Articles Adjustment of Irrigation Regime for the Agricultural Crops through CROPWAT Software Application / by Avetyan, N.E. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 5-9 Date: 2019 Availability: No items available:

1764. Articles Receiving Irrigation and Drinking Water Together with Electricity in Remote and Arid Areas Using Membrane Desalination Device / by Hakobyan, A.R. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 10-15 Date: 2019 Availability: No items available:

1765. Articles Theoretical Justification of Optimal Geometric and Kinematic Parameters in Moving Parts of Clod-Crusher in Potato Harvester / by Tarverdyan, A.P. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 23-28 Date: 2019 Availability: No items available:

1766. Articles Kinematic and Dynamic Study of the Rotary Crusher Transmission Gear in the Potato Digger / by Tarverdyan, A.P. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 16-22 Date: 2019 Availability: No items available:

1767. Articles Peculiarities of Territorial Land Tenure in Conditions of Community Enlargement / by Tovmasyan, L.G. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 29-33 Date: 2019 Availability: No items available:

1768. Articles Issues of Effective Agricultural Land Utilization and Land Tenure Organization in Conditions of Lori Marz / by Yeghiazaryan,G.M. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 34-38 Date: 2019 Availability: No items available:

1769. Articles Interrelations of Ethics and Management in Business / by Khoshbakht, F. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 39-43 Date: 2019 Availability: No items available:

1770. Articles Changes and Reclamation Ways of Agricultural Lands at the Artik City and its Neighboring Rural Communities / by Galstyan,M.H. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 44-47 Date: 2019 Availability: No items available:

1771. Articles Opportunities of Getting Ecologically Safe Yield in the Technogenic Soils Contaminated with Heavy Metals under the Influence of the Complex Fertilizer Produced from Alumo-Silicates / by Galstyan, M.H. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 48-51 Date: 2019 Availability: No items available:

1772. Articles The Distribution and Ecology of Liriomyza Sativae (Blanchard 1938) in the Entomofauna of Artsakh Republic / by Grigoryan, N.M. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 52-55 Date: 2019 Availability: No items available:

1773. Articles Forest Amelioration Practice in the Steppe Zone of Aragats Mountain Range Located in the Central Region of Armenia / by Khurshudyan, H.P. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 56-59 Date: 2019 Availability: No items available:

1774. Articles The Effect of Mykonet on the Quality of Pepper and Tomato Fruits, their Bio-Morphological Properties and Yield Indicators / by Martirosyan, G.S. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 60-63 Date: 2019 Availability: No items available:

1775. Articles Agronomic and Yield Potentials of Bambara Groundnut (Vigna Subterranea (L.) Verdc.) in Northeastern Nigeria / by Tyoakoso, M. M. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 64-70 Date: 2019 Availability: No items available:

1776. Articles Կենսագազային տեղակայանքի հաշվարկման մեթոդները և արդյունքները / by Հովհանիսյան, Օ․Հ․ Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 283-287 Date: 2018 Availability: No items available:

1777. Articles Մսի արտադրության հաշվարկային մեթոդաբանական մի քանի հարցեր / by Հովհաննիսյան, Ս․Վ․ Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 288-291 Date: 2018 Availability: No items available:

1778. Articles Results of Raising Repair Young Animals with the Latest Technologies at the Age of 0-6 Months / by Giloyan, G.H. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 71-74 Date: 2019 Availability: No items available:

1779. Articles Parasitic Fauna of Rainbow Trout Infected with Glugeosis in the Fish Farms of the Ararat Valley / by Martirosyan, A.A. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 75-79 Date: 2019 Availability: No items available:

1780. Articles Risk Assessment of Malachite Green in Fish Produced in Armenia / by Pipoyan, D.A. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 80-83 Date: 2019 Availability: No items available:

Powered by Koha