This record has many physical items (77). Click here to view them all.


Մ.1 (2001, 60 էջ, աղյս., գծգր. սխեմ.) Մեխանիկա: Մոլեկուլյար ֆիզիկա Մ.2 (2001,60 էջ, աղյս., գծգր.) Էլեկտրականություն: Օպտիկա: Ատոմի ֆիզիկա Մ.3 (2004, 27 էջ, աղյս.) Կենսաֆիզիկա

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha