Մովսիսյան, Լևոն Աշոտի

Տավարի Հելմինթոֆաունայի առանձնահատկությունները ՀՀ տարբեր կլիմաաշխարհագրական գոտիներում : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Особенности гельминтофауны крупного рогатого скота в различных природно-климатических зонах РА. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03- Заразные болезни животных, санитарная экспертиза, зоогигиена Լ.Ա.Մովսիսյան. - Երևան, 2009. - 22 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ անասնաբուժ. գիտ. դ-ր, պրոֆ. Հ.Զ.Նաղաշյան


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ
Զոոհիգիենա


Thesis

Powered by Koha