Мохтариния, Шагин

Экономико-экологическая эффективность применения различных доз органо-минеральных удобрений и цеолита в посевах кукурузы в условиях Северного Хузестана ИРИ : Автореф. ... канд. с.-х наук по спец. 06.01.01- Общее земледелие, почвоведение, агрохимия / Օրգանահանքային պարարտանյութերի և ցեոլիտի տարբեր չափաքանակների կիրառման տնտեսաէկոլոգիական արդյունավետությունը եգիպտացորենի ցանքերում ԻԻՀ Հյուսիսային Խուզեստանի պայմաններում. Սեղմ. Զ.01.01 մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. Шагин Мохтариния. - Ереван, 2013. - 26 с.

МОН РА, НАУА Науч. рук.: д.с.х.н., проф. М.А.Галстян


Общее земледелие, почвоведение, агрохимия


Thesis

Powered by Koha