serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ղազարյան, Հ.Ս.

Աղաջրային ռեժիմների առանձնահատկությունների բացահայտումը Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողատարածքներում / Выявление особенностей водно-солевых режимов на орошаемых участках Араратской равнины / А.С. Казарян, С.Г. Давеян, Д.В. Меджлумян Identification of the Peculiarities of Water-Salt Regimes in the Irrigated Land Areas of the Ararat Valley H.S. Ghazaryan, S.H. Daveyan, D.V. Mejlumyan Հ.Ս. Ղազարյան, Ս.Հ. Դավեյան, Դ.Վ. Մեջլումյան - Երևան , 2021 . - էջ` 21-25

Գրականության ցանկ էջ՝ 24-25 (3 անվ.)


Գյուղատնտեսական մելորացիյա
Мелиорация сельского хозяйства
Agricultural reclamation

Powered by Koha