serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գիտական տեղեկագիր : Պրակ Բ : Հումանիտար ու հասարակական գիտություններ․ Դասավանդման մեթոդիկաներ / Ученые записки Гюмрийского государственного педагогического института : Выпуск Б : Гуманитарные и обшественные науки. методика преподаввания Scientific Proceedings of Gyumri Stste Pedagogical Institute : Issue B : Humanites nad social sciences. teaching methodology Գյումրու Պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական տեղեկագիր ՀՀ ԿԳՆ, Գյումրու ՊՄԻ. - Գյումրի, 2013-. - №.

1829-3808


Բնական գիտություններ

Powered by Koha