serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մոսիկյան. Կ.Հ.

Ավտոմոբիլի ամորտիզացիոն հատկացումների նորմավորումն ըստ տեխնիկական վիճակը բնութագրող ցուցանիշի և վերականգնման տնտեսական նպատակահարմարության / Нормирование амортизационных отчислений автомобиля по показателю, характеризующему его техническое состояние, и по экономической целесообразности ремонта / Regulation of Depreciation Allocations in the Motor Vehicle According to the Technical Indices and Economic Feasibility of Replacement / Կ.Հ. Մոսիկյան, Ա.Ս. Մարգարյան, Վ.Մ. Ալեքսանյան, Մ.Գ. Պապինյան - Երևան , 2020 - էջ` 47-51

Գրականության ցանկ էջ՝ 51 (6 անվ.)


Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես
Аграрная экономика и агробизнес
Agrarian economics and agribusiness

Powered by Koha