serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարելահողերի հողաէրոզիոն բնութագիրը, դրանց պահպանման ու բերրիության ուղիները : Սեղմ. .. Զ-01-01 «Երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի / Почвенно-эрозионная характериска пахотных земель Аскеранского района НКР, пути охраны и повышения их плодородия : Автореф. ..канд. с/х наук по спец.:3.01.01-Общее земледелие, почвоведение, агрохимия Վ. Ա. Աալեքսանյան. - Երևան; 1997. - 25 էջ.


Հողի էրոզիա

Powered by Koha