serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Արաքսյանց, Ա.Է.

Հալած պանիրների կենսատեխնոլոգիայի կատարելագործումը դդումի և <> հալիչ աղի կիրառմամբ / Совершенствование биотехнологии плавленных сыров с использованием тыквы и солей-плавителей <> / А.Э. Араксянц, Н.Р. Чатинян, А.А. Сукиасян, А.А. Григорян Improvement of the biotechnology of processed cheese using pumpkin and melting salt <> A.Araksyanc, N. Chatinyan, A. Sukiasyan, A. Grigoryan Ա.Է. Արաքսյանց, Ն.Ռ. Չատինյան, Ա.Ա. Սուքիասյան, Ա.Հ. Գրիգորյան - Ереван : НАУА , 2016 - էջ՝ 25-29

Գրականության ցանկ էջ՝ 28 հայ. և ռուս. լեզ. (4 անվ.)


Պանրագործություն
Сыроделие
Cheese

Powered by Koha