serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
The influence of yeasts on the quality of volatile aromatic substances of brandy wine materials made from Kangun and Meghrabuyr sorts of grapes / Շաքարասնկերի ազդեցությունը խաղողի Կանգուն և Մեղրաբույր սորտերից պատրաստված կոնյակի գինենյութի ցնդող բուրավետ նյութերի կազմի վրա / Մ.Ժ. Հարությունյան, Շ.Հ. Հարությունյան, Լ.Վ. Շահինյան, Տ.Լ. Խաչատրյան Влияние дрожжей на состав летучих ароматических веществ коньячного виноматериала, приготовленного из сортов винограда Кангун и Меграбуйр / М.Ж. Арутюнян, Ш.Г. Арутюнян, Л.В. Шагинян, Т.Л. Хачатрян M. Harutyunyan, Sh. Harutyunyan, L. Shahinyan, T. Khachatryan - Yerevan, 2018. - p. : 47-50

References : p. 49-50 (14 titles)


Wine technology
Գինու տեխնոլոգիա
Технология вина

Powered by Koha