Nazaryan, S.

The impact of plantingdata and planting density on some tomato hybrids in fall-winter season cultivated greenhouse conditions / Տնկման ժամկետի ու խտության ազդեցությունը պոմիդորի մի քանի հիբրիդների արդյունավետության վրա աշնանաձմեռային ջերմատնային մշակության պայմաններում / Ս.Ռ. Նազարյան, Ա.Շ. Մելիքյան Влияние сроков и густоты посева на эффекттивность некоторых гибридов томата в осенне-зимний период тепличного выращивание / С.Р. Назарян, А.Ш. Меликян S. Nazaryan, A. Melikyan - Ереван, 2017. - p. : 11-15

References : p. 14 (3 titles)


Agronomy
Ագրոնոմիա
Агрономия

Powered by Koha