Морфология и цитогенетика вновь синтезированного гексаплоидного амфидиплоида пшеницы Triticum sinskoboeoticum x persicum gandil. с геномной формулой А sb AB / Triticum sinskoboeoticum x persicum gandil. 2n=42A sb AB գենոմային կազմով նոր սինթեզված հեքսապլուդ ամֆիդիպլուիդի մորֆոլոգիան և ցիտոգենետիկան / Ժ.Հ. Շաքարյան, Ա.Է. Ավագյան, Մ.Գ. Հարությունյան, Մ.Ց. Հովհաննիւսյան The morphology and cytogenesis of newly created hexaploid amphidiploid triticum sinskoboeoticum X T.persicum gandil. 2n=42 with A sb AB genome / Zh. Shakaryan, A. Avagyan, M. Harutyunyan, M. Hovhannisyan Ж.О. Шакарян, А.Э. Авакян, М.Г. Арутюнян, М.Ц. Оганесян - Ереван, 2010. - с. : 49-52

Список лит. : с. 51-52 (9 назв.)


Агрономия
Ագրոնոմիա
Agronomy

Powered by Koha