Пахлеванян, А.М.

Интенсивность фотосинтеза тополя канадского в наслаждениях разнох густоты в условиях севанских почвогрунтов / Սեվանի հողագրունտներում կանադական բարդու ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը տարբեր խտությամբ տնկարկներում / Ա.Մ. Փահլևանյան, Ն.Պ. Խուրշուդյան Intensity of poplar photosynthesis in the plantings of different density in Sevan region / A. Pahlevanyan, N. Khurshudyan А.М. Пахлеванян, Н.П. Хуршудян - Ереван, 2010. - с. : 38-41

Список лит. : с. 40-41 (11 назв.)


Агрономия
Ագրոնոմիա
Agronomy

Powered by Koha