Առաքելյան Արմանուշ Ալեքսանդրի

Խնձորենու առավել տարածված սնկային հիվանդությունները ԼՂՀ-ում և պայքարի համալիր միջոցառումները նախալեռնային գոտու պայմաններում : Սեղմ. ...Զ.01.02. "Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն " մասն. գյուղ. գիտ. թեկն. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոս. / Наиболее распространенные грибные болезни яблони в НКР и комплексные меры борьбы в условиях предгорной зоны : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. с/х наук по спец. 06.01.02 -"Растениеводство, виноградарство, плодоводство и защита растений" Ա.Ա. Առաքելյան - Երևան ; 2017. - 26 էջ


Բույսերի պաշտպանություն

Powered by Koha