Կարապետյան, Արտաշես Անդրանիկի

Վտանգների վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի HACCP համակարգի կիրառման արդյունավետության գնահատումը հանքային ջրերի արտադրությունում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.18.01. / Оценка эффективности использования системы анализа рисков и критически контрольных точек НАССР на производстве минеральных вод : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.18.01. ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ. - Երևան, 2017. - 22 էջ
Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Диэлектрические растительные масла--Производство


Thesis

Powered by Koha