Grigoryan, S.

Changes of morphological and cultural properties of strain 55 of bacillus anthracis on the yeast nutrient medium / Խմորասնկային սննդամիջավայրում սիբիրախտի 55 շտամի աճեցվածքի կուլտուրալ, մորֆոլոգիական հատկանիշների և վարակունակության փոփոխությունները / Ս.Լ. Գրիգորյան, Ա.Ռ. Մկրտչյան, Մ.Գ. Հայկունի Изменение морфокультуральных признаков и вирулентности Сибиреязвенного штамма 55 на дрожжевой питательной среде / С.Л. Григорян, А.Р. Мкртчян, М.Г. Айкуни S. Grigoryan, A. Mkrtchyan, M. Haykuni - Ереван, 2014 - p. : 39-42

Reference : p. 41 (5 titles)


Veterinary
Անասնաբուժություն
Ветеринария

Powered by Koha