Налбандян, А.О.

Сравнительная оценка сортов нута из мировой коллекции в условиях Котайского марза / Սիսեռի համաշխարհային հավաքածուի մի քանի սորտանմուշների համեմատական գնահատականը ՀՀ Կոտայքի մարզի պայմաններում / Ա.Հ. Նալբանդյան, Մ.Ա. Գալստյան Comparative evaluation of some chick-pea sorts from the worldwide collection in the conditions of Kotayk marz / A. Nalbandyan, M.A. Galstyan А.О. Налбандян, М.А. Галстян - Ереван , 2011 - с.: 40-44

Список лит.: с.: 43 (8 назв.)


Սիսեռի սորտանմուշներ
Chick-pea sort

Powered by Koha