Mezhlumyan, D.

Peculiarities of multiyearplantation irrigation management issues under the RA pre-mountain conditions / Բազմամյա տնկարկների ոռոգման կազմակերպման հիմնախնդիրների առանձնահատկությունները Հայաստանի նախալեռնային գոտու պայմաններում / Դ.Վ. Մեժլումյան Особенности проблем организации орошения многолетных насаждений в предгорных условиях Армении / Д.В. Меджлумян D. Mezhlumyan - Ереван , 2015 - p. : 70-74

Reference : p. 74 (6 titles)


Irrigation
Ոռոգում
Орошения

Powered by Koha