Sargsyan, S.

Rotary machine for inter-trunk and near-trunk full cultivation of orchards / Պտղատու այգիների միջբնային և մերձբնային մշակման ռոտացիոն մեքենա / Ս.Ֆ. Սարգսյան Ратационная машина для межствольной и приствольной обработки плодовых садов / С.Ф. Саргсян S. Sargsyan - Ереван, 2016 - p. : 53-58

Reference :p. 57 (4 titles)


Rotary machines
Ռոտացիոն մեքենաներ
Ротационные машины

Powered by Koha