Grigoryan S.

The economical efficiency of the effect and aftereffect of mineral and organic fertilizers in spring barley sowing in conditions of Aparan region / Հանքային և օռգանական պարարտանյութերի ազդեցության և հետազդեցության տնտեսական արդյունավետությունը գարնանային գարու ցանքերում Ապարանի տարածաշրջանի պայմաններում / Ս.Հ. Գրիգորյան, Մ.Հ. Գալստյան Экономическая эффективность действия и последействия минеральных и органических удобрений в посевах ярового ячменя в условиях Апаранского региона / С.Г. Григорян, М.А. Галстян S. Grigoryan, M. Galstyan - Ереван , 2016 - p. :14 - 18

Reference : p. 17 (4 titles)


Spring barley--Aparan region
Գարնանացան գարի
Зровая ячмень

Powered by Koha