Ջուլհակյան, Բաբկեն Արամի

Չրխկանների տարածվածությունը և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի կարտոֆիլի դաշտերում : Սեղմ. Զ.01.03- «Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Распространенность щелкунов и разработка мер борьбы против них на полях картофеля в Арагацотнском и Котайкском марзах. Автореф. ... канд.с.-х. наук по спец. 06.01.03 Բ.Ա.Ջուլհակյան. - Երևան, 2016. - 22 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Գ.Ահարոնյան


Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից


Thesis

Powered by Koha