Harutyunyan M.

Efficiency of cultivating watermelon at different sowing dates under the conditions of NKR pre-mountainous zone / Рентабельность возделывания арбуза в разные сроки посева в условиях предгорной зоны НКР / М.О. Арутюнян Ձմերուկի մշակության արդյունավետությունը ցանքի տարբեր ժամանակներում ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / Մ.Օ. Հարությունյան М. Harutyunyan - Ереван, 2015 - p. : 12-16

Reference : p.15


Watermelon--yielding--NKR
Возделывание арбуза
Ձմերուկի մշակություն

Powered by Koha