Оганян,А И

Влияние нагрузки кустов на рост и урожайность винограда сорта " Кангун" в условиях Араратского марза / Վազերի բեռնվածության ազդեցությունը կանգուն սորտի խաղողի աճի ու բերքատվության վրա Արարատի մարզ պայմաններում / Ա.Ի. Օհանըան, Ն.Ա. Սարգսյան The influence of bush loading on the growth and crop capacity of "kangun" vine variety in Ararat marz / A. Ohanyan, N. Sargsyan А И Оганян, Саркисян, Н.А. - Ереван, 2014 - с.: 25-27

Reference: p. 26 (4 titles


Виноградарство--Республика Армяния
Խաղողագործություն
Viticulture

Powered by Koha