Мартиросян,Г.С.

Влияние подкормки на урожай кормовой свеклы в условиях спитакского региона Лорийского марза / Սնուցման ազդեցությունը կերի ճակնդեղի բերքատվության վրա Լոռու մարզի սպետակի տարածաշրջանի պայմաններում / The impact of ehxstra nutrition on the yield of fodder beet in spitak region in Lori marz conditions / Г.С .Мартиросян, А. Ш. Меликян - Ереван : изд.АНАУ, 2014 - с.:13-15


Сельскохозяйственная экология-- Республика Армяния

Powered by Koha