Ղևոնդյան, Հայկ Սերգեյի

Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների հիմնավորումը շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման պայմանով : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Обоснование эксплуатационных запасов подземных вод Араратской равнины при условии сохранения экологического равновесия окружающей среды. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 06.01.01 Հ.Ս.Ղևոնդյան. - Երևան, 2015. - 23 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Մ.Ղազարյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha