Գևորգյան, Էմիլ Ֆեդիայի

Պոմիդորի սելեկցիոն նոր ելանյութի ուսումնասիրում, գնահատում և ընդգրկում սելեկցիայում : Սեղմ. Զ.01.02- «Բուսաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Изучение, оценка и использование нового исходного материала в селекции томата. Автореф. ... канд. с.-х наук по спец. 06.01.02 Է.Ֆ.Գևորգյան. - Երևան, 2015. - 22 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ կ.գ.թ. Գ.Ս.Մարտիրոսյան


Պոմիդորի սելեկցիա


Thesis

Powered by Koha