Խաչատրյան, Գայանե Արշալույսի

Սևանի լեռնաշղթայի արևահայաց լանջերի էկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց բարելավման ուղիները : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Характеристика современного состояния агроэкосистем солнечных склонов Севанского хребта и пути их улучшения. Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.01 Գ.Ա.Խաչատրյան. - Երևան, 2013. - 26 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Է.Մ.Հայրապետյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha