serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Унанян, Сурик Алексанович

Эколого-токсикологическая оценка экосистем техногенных зон Лорийского марза и пути реабилитации почв : Автореф. ... д-ра сел.-хоз. наук по спец. 06.01.01- Общее земледелие, почвоведение, агрохимия / Լոռու մարզի տեխնածին գոտիների էկոհամակարգերի էկոլոգատոքսիկոլոգիական գնահատումը և հողերի բերրիության վերականգնման ուղիները. Սեղմ. Զ.01.01 մասն. գյուղատնտ. գիտ. դ-րի С.А.Унанян. - Ереван , 2013. - 50 с.

НАУА


Общее земледелие, почвоведение, агрохимия


Лорийский марз--Техногенные зоны


Thesis

Powered by Koha